Portal per al foment de la lectura i la comprensió lectora

Subscripció a Xim i Xesca
L’escola pot subscriure al programa tantes classes com vulgui.
La subscripció a Xim i Xesca és per a un curs escolar; la seva vigència comença quan es formalitza la subscripció i acaba el 31 d’agost següent.
La subscripció a Xim i Xesca suposa:
- Cadascun dels alumnes rebrà un codi d’accés personal i intransferible que li permetrà:
  • Respondre els qüestionaris dels llibres llegits, sempre que estiguin a la base de dades de Xim i Xesca.
  • Consultar la informació dels seus llibres llegits.
  • Participar en els jocs proposats per Xim i Xesca.
  • Recomanar llibres
- Cadascun dels mestres rebrà un codi d’accés personal i intransferible que li permetrà:
  • Consultar l’activitat lectora de tots els alumnes de la seva classe: informació sobre els llibres llegits, data de lectura i puntuació aconseguida.
  • Consultar els qüestionaris de tots els llibres de la base de dades de Xim i Xesca.
- El responsable de coordinar el programa dins l’escola rebrà un codi d’accés personal i intransferible que li permetrà:
  • Consultar l’activitat lectora de tots els alumnes de totes les classes donades d’alta en el programa: informació sobre els llibres llegits, data delectura i puntuació aconseguida.
  • Consultar els qüestionaris de tots els llibres de la base de dades de Xim i Xesca.
  • Consultar informació estadística sobre l’activitat lectora dels seus alumnes: notes mitjanes de comprensió lectora, edat i sexe dels lectors, temes preferits, llibres més llegits, classes més lectores, etc.
Per a la subscripció cal seguir els següents passos:
1. Omplir formulari amb les dades de l'escola.
2. Indicar el nombre de classes a contractar i adjuntar llistats de les classes a donar d'alta al programa amb el nom del mestre responsable de cada classe.
3. Acceptar les condicions.
4. L'administració de Xim i Xesca procedirà a la verificació de les dades i a l'assignació de codis d'accés per a tots els alumnes i mestres de l'escola per poder fer l'alta definitiva.
5. En el termini d'uns tres dies s'enviarà la relació de codis d'accés per a cada un dels mestres i cada un dels nens i la factura a abonar per la llicència anual, a l'adreça electrònica de la persona de contacte que s’ha facilitat.
CONTINUAR